Copyright: White Arkitekter

Ekonomiskt stöd till hållbara städer

Delegationen för hållbara städer har haft regeringens uppdrag att hantera och besluta om ett ekonomiskt stöd till utveckling av hållbara städer. Stödet ska skapa attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad planering och tillämpad miljöteknik.
 
Projekten ska visa potentialen i utvecklingen av hållbara städer, vara demonstrationsobjekt och underlätta spridning och export av hållbar stadsplanering, miljöteknik och kunnande. Åren 2009-2010 omfattade stödet både investeringsprojekt och planeringsprojekt. Från och med år 2011 har stöd endast kunnat sökas för planeringsprojekt, det vill säga förstudier, programskrivning, sektorsövergripande planering, processutveckling eller informationsinsatser. Ett undantag är de investeringsprojekt och planeringsprojekt som redan fått ekonomiskt stöd 2009 och 2010. Dessa projekt har kunnat söka stöd för ytterligare investeringsåtgärder som är av särskilt innovativ art och utgör tillägg till de tidigare beviljade projekten.

Totalt 98 projekt har beviljats stöd under åren 2009-2012, därav 9 investeringsprojekt och 89 planeringsprojekt. Dessutom har fyra investeringsåtgärder beviljats stöd. Det totala beviljade beloppet är 357 miljoner kronor.


Statistik Ekonomiskt stöd till hållbara städer 2009-2012 
Statistik Ekonomiskt stöd till hållbara städer 2009-2012

Förordning och föreskrifter som reglerar stödet

Förutsättningarna för det ekonomiska stödet regleras i Förordning om statligt stöd till hållbara städer (SFS 2008:1407), beslutad den 18 december 2008, och i Förordning om ändring i förordningen (SFS 2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer, beslutad den 31 mars 2011. Även ett tillägg, beslutad 1 december 2011 (SFS 2011:1471) finns angående ovan beskrivna ändring i Förordning om statligt stöd till hållbara städer.

Förordning om statligt stöd till hållbara städer (SFS 2008:1407)
Förordning (SFS 2008:1407)

Förordning om ändring i förordningen (SFS 2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
Förordning (SFS 2011:344)

Förordning om ändring i förordningen (SFS 2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
Förordning (SFS 2011:1471)

För att underlätta läsningen av förordningen har texten i den ursprungliga förordningen och ändringen av förordningen lagts samman i ett dokument, se konsoliderad version av förordningen nedan.
Konsoliderad version av förordningen

Boverkets föreskrifter nedan reglerar sista ansökningsdatum för det ekonomiska stödet
Boverket författningssamling (BFS2011:21 HÅL2)

Riktlinjer om jäv
Ladda ned pm

 


Blankett för förskottsutbetalning

För de sökande som har beviljats stöd finns en blankett för förskottsutbetalning som kan fyllas i digitalt, skrivas ut och postas till Boverket (adress finns på blanketten).

Blankett: Ansökan om förskott
Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget